Reklamace obuvi Prestige

Nefungujou prestižky jak mají? I to se může stát. Pošlete nám je prosím na níže uvedenou adresu, reklamaci vyřídíme co nejdříve.

boty-prestige.eu, Ing. Martin Strava, Ronzovy Paseky 391, 76001 Zlín

 Dovolujeme si připomenout, že podmínky pro uznání reklamace obuvi Prestige Moleda jsou následující:

 • je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuvi Prestige, jako např. používání obuvi k nevhodnému účelu, nedostatečná, či nesprávná údržba obuvi např. praní obuvi, atd. V případě, že dojde k poškození prestiží z těchto důvodů, nelze obuv reklamovat.
 • k reklamaci je třeba předkládat prestižky kompletní, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Obuv nesplňující zásady obecné hygieny nelze převzít k reklamačnímu řízení.
 • lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů
 • po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká
 • je-li výsledkem reklamace výměna obuvi, začne běžet nová záruční doba znovu od okamžiku převzetí obuvi
 • záruka se vztahuje na:
  • výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou (např. nepár u obuvi, chybějící část výrobku, ..), které se vyskytnou v průběhu záruční doby v délce 24 měsíců od data prodeje, a to při dodržení účelovosti zboží a doporučovaného způsobu ošetřování a údržby uvedeném v záručním listě. Uplynutím záruční doby právo reklamovat zaniká. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno příp. znemožněno jeho další používání (např. prasklá podešev), aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození, zanedbání základních pravidel údržby. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů.
 • záruka se nevztahuje na:
  • vzhledové a funkční změny zboží i jejich součástí, mající svůj původ v opotřebení zboží z používání během záruční doby
  • opotřebení vlivem nesprávného výběru, užívání, ošetřování a údržby
  • mechanické poškození (okopání obuvi, deformace opatků způsobená obouváním bez obouvací lžíce a bez rozšněrování, prořezání vrchového nebo spodkového materiálu ostrými předměty
  • prodření podšívek v patě způsobené nošením nezavázané obuvi
  • prodření podšívek vlivem nesprávné volby velikosti a obvodové šíře zejména v oblasti prstů
  • zažloutnutí mezipodešví
  • poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzinu a jiných agresivních látek
  • na závady, které nejsou reklamovány ihned po jejím zjištění a obuv je užívána až do úplného zničení. Užíváním poškozené obuvi nabude vada takového rozměru, že není možné provést případnou opravu.
 • nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než záruční doba.